Αρχή σελίδας

Όροι Χρήσης

Με την πρόσβαση στο “efind.gr” (στο εξής “εμείς”, “εμάς”, “δικό μας”, “efind.gr”, “http://www.efind.gr”), δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους που ακολουθούν. Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους ακόλουθους όρους τότε παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε καμία Υπηρεσία του “efind.gr”.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους εάν (α) δεν έχετε την ηλικία που ορίζει ο νόμος για την σύναψη δεσμευτικής σύμβασης με το “efind.gr”, ή (β) είστε άτομο στο οποίο απαγορεύεται να λαμβάνει τις Υπηρεσίες βάση της νομοθεσίας της Ελλάδας ή άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας κατοικίας σας ή της χώρας από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των Όρων για το αρχείο σας.

Γλώσσα των Όρων
Όπου σας παρέχεται από τo “efind.gr” είναι η Ελληνική γλώσσα και θα διέπουν τη σχέση σας με το “efind.gr”.

Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες
Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, αρχεία μουσικής, ακουστικά αρχεία ή άλλων ήχων, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το ανωτέρω περιεχόμενο. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται κατωτέρω ως το “Περιεχόμενο”.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς διαφημίσεων στις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο χορηγών εντός των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους χορηγούς ή τους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το ανωτέρω Περιεχόμενο στον “efind.gr” (ή ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες για λογαριασμό τους). Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο ανωτέρω Περιεχόμενο (εν όλω ή εν μέρει) παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί συγκεκριμένα από το “efind.gr” ή από τους ιδιοκτήτες του ανωτέρω Περιεχομένου, σε ξεχωριστή συμφωνία.

Το “efind.gr” διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν θα έχει καμία υποχρέωση) να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, σηματοδοτεί, φιλτράρει, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί οποιοδήποτε και κάθε Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία.

Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι, από αυτή την άποψη, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με δική σας ευθύνη.

Συμφωνείτε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη (και ότι το “efind.gr” δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε, μεταδίδετε ή προβάλετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών σας (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί το “efind.gr”).

Άδεια χρήσης περιεχομένου από εσάς
Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχετε επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλετε, αποστέλλετε ή προβάλετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχετε στο “efind.gr” μία συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί ή προβάλει δημοσίως και να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο υποβάλετε, αποστέλλετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του “efind.gr” να προβάλει, διανείμει και προωθήσει τις Υπηρεσίες και είναι δυνατόν να ανακληθεί.

Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα στο “efind.gr” να καθιστά το ως άνω Περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με τα οποία το “efind.gr” έχει σχέσεις για την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών δημοσίευσης, και να χρησιμοποιεί το ανωτέρω Περιεχόμενο αναφορικά προς την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Κατανοείτε ότι το “efind.gr”, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους χρήστες μας, μπορεί (α) να μεταδίδει ή να διανέμει το Περιεχόμενό σας σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα, και (β) να προβαίνει σε αλλαγές του Περιεχομένου σας αναγκαίες για την συμμόρφωση και προσαρμογή του ανωτέρου Περιεχομένου προς τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, συσκευών, υπηρεσιών ή μέσων. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια χρήσης θα επιτρέπει στο “efind.gr” να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις.

Δηλώνετε και εγγυάστε προς το “efind.gr” ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.

Διαφημίσεις
Ορισμένες από τις Υπηρεσίες υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από το “efind.gr” στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς.

Ως αντίτιμο για την παροχή από το “efind.gr” προς εσάς της πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι το “efind.gr”  μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.

Άλλο περιεχόμενο
Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Το “efind.gr”  ενδέχεται να μην έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του “efind.gr”.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το “efind.gr” δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το “efind.gr”  δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επιδείξατε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Τροποποιήσεις των Όρων
Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν συντελεστούν οι ανωτέρω μεταβολές το “efind.gr” θα διαθέσει νέο αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efind.gr (Μενου > Επιλογές > Όροι χρήσης). Θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του “efind.gr” μετά τις εκάστοτε αλλαγές δείχνει πως δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους με την ανανεωμένη και/ή τροποποιημένη μορφή των όρων.2003 - 2019 e Find
Συνδέθηκαν το τελευταίο 24ωρο: 2.554
Συνoλικά μέλη: 292.618

Χορηγία φιλοξενίας: DATAROM

Αρχή της σελίδας